POLITIKA PRIVATNOSTI

Ovom internetskom stranicom upravlja (dalje u tekstu: “Stranica”) Udruga hrvatskih studentata u inozemstvu, iz Zagreba,  Ilica 163, OIB: 91714999437, (dalje u tekstu: „Udruga“).

Udruga poštuje privatnost korisnika svojih internetskih stranica i osoba koje nam se obraćaju te kao voditelj obrade prikuplja, obrađuje i koristi Vaše osobne podatke u različite svrhe tijekom i nakon Vaše suradnje i/ili komunikacije s Udrugom te osigurava da se Vaši osobni podaci obrađuju u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: „Opća Uredba“) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

1. SVRHA I PRAVNI TEMELJ ZA OBRADU OSOBNIH PODTAKA

1.1. Vaše osobne podatke koji su nužni radi poštovanja pravnih obveza Udruge obrađujemo u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće Uredbe u svrhu:

 • provjeru članstva u udruzi
 • provjeri točnosti i ispravnosti odnosno ažuriranje osobnih podataka
 • kvalitetniji odgovor na Vaše upite vezano za vaša prava kao člana Udruge

1.2.Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe, u svrhu:

 • sudjelovanja na našim edukacijama i predavanjima

1.3.Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe, u svrhu:

 • boljeg funkcioniranja svih značajki internetskih stranica i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva

2. KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA OD STRANE TREĆIH OSOBA

Udruga će pažljivo i s krajnjim oprezom pohraniti i čuvati sve vaše osobne podatke kojima raspolažemo i neće ih prosljeđivati bez vaše prethodne suglasnosti trećim osobama, osim vanjskim pružateljima usluga, tzv. izvršiteljima obrade podataka s kojima Udruga ima potpisane ugovore o pružanju usluga, kao i obvezu čuvanja njihove povjerljivosti, obvezu njihove obrade isključivo u skladu s našim uputama te zabranu korištenja vaših osobnih podataka u bilo koje svrhe osim određenih u odgovarajućem ugovoru i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

3. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

Na našoj stranici koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu. Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega. Na našim stranicma koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta, funkcionalni (mogu se isključiti) koji omogućavaju Internet mjestu pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju.

4. VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke koji su navedeni u ovoj Politici privatnosti. Vaša prava su:

4.1. Pravo na pristup informacijama

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

4.2. Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci  nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije.

4.3. Pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;
 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom  1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni  razlozi za obradu;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava  države kojoj podliježe  voditelj obrade
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

4.4. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

 • osporavate  njihovu točnost
 • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju
 • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka

4.5.  Pravo na prigovor

Ako sumnjate na povredu u postupku obrade Vaših osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, email: azop@azop.hr.

5. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opsega njihove obrade, razdoblja pohrane i njihove dostupnosti. Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bismo spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup podatcima. Svi volonteri udruge obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

6. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

7. KONTAKT INFORMACIJE

Ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, možete  nam se obratiti pisanim putem na adresu Udruga hrvatski studenta u inozemstvu, Ilica 163, 10 000 Zagreb ili elektroničkim putem na email: tajnistvo@uhsi.hr.

8. PROMJENA POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama  biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.